باتری خودرو - باتری ماشین

سالار صادقیان

بخش تحقیق و توسعه R&D
باتری خودرو - باتری ماشین

صادق حسنی

بازاریاب حضوری شرکت

Ellis Graham

General Manager

Ada Lambert

Front Desk